Sử dụng べきだ sau tính từ い như thế nào

By | 19/12/2015

Khi muốn nói “nên làm gì đó” (should) , chỉ cần gắn thêm べきだ vào cuối câu sau động từ. Vậy với tính từ い thì sao ?

Ví dụ:

健康のために野菜を食べるべきだ。 Bạn nên ăn rau để tốt cho sức khỏe. You should eat vegetables for your health.

女性には優しく接するべきだ。Bạn nên giao tiếp với phụ nữ một cách nhẹ nhàng. You should communicate with women gently.

Tuy nhiên, べきだ chỉ có thể kết nối với động từ. Trường hợp muốn sử dụng với tính từ い thì hãy chuyển đổi 「い」thành 「あるべきだ」。

人生は楽しい。 Cuộc sống thì vui vẽ. Life is fun.

人生は楽しくあるべきだ。 Cuộc sống thì nên vui vẽ. Life should be fun.

楽しくある có cùng ý nghĩa với 楽しい. Và vì nó là một hình thức động từ nên có thể gắn với べきだ .

Bạn hãy thử luyện tập với ví dụ sau:

中学校の先生は厳しい。 Giáo viên trung học thì khét khe. High school teachers are strict.

中学校の先生は______。 Giáo viên trung học thì nên khét khe. High school teachers should be strict.

Vẫn còn nhiều bài hay!

Câu kết thúc với ちゃった – 1 Ví dụ: まだ宿題やっているの。僕はもう終わらせちゃったよ。Bạn vẫn đang làm bài tập về nhà đó hả? Tớ đã làm xong hết rồi. Are you still working on your homework? I already ha...
Sử dụng ても với các từ nghi vấn ても(でも)có thể sử dụng với các từ nghi vấn như là いつ、どこ、何、どんな、誰と。。。 Nghĩa của nó sẽ trở thành: bất cứ khi nào, dù ở đâu, dù là gì, dù như thế nào, dù...
Hai cách để nói Làm gì đó quá nhanh Có 2 cách để nói "Anh ấy nói nhanh" trong tiếng Nhật như sau: (A) 彼は、はやくしゃべる。 He talks quickly. (B) 彼は、しゃべるのがはやい。 He talks quickly. Vậy thì "An...
Chọn を hay と ? を và と là 2 từ đi theo sau động từ 言う (iu - nói). Dùng と khi muốn diễn đạt về chính xác điều đã nói. Dùng を khi muốn diễn đạt điều tương đương v...

Leave a Reply

Your email address will not be published.