Sử dụng べきだ sau tính từ い như thế nào

By | 19/12/2015

Khi muốn nói “nên làm gì đó” (should) , chỉ cần gắn thêm べきだ vào cuối câu sau động từ. Vậy với tính từ い thì sao ?

Ví dụ:

健康のために野菜を食べるべきだ。 Bạn nên ăn rau để tốt cho sức khỏe. You should eat vegetables for your health.

女性には優しく接するべきだ。Bạn nên giao tiếp với phụ nữ một cách nhẹ nhàng. You should communicate with women gently.

Tuy nhiên, べきだ chỉ có thể kết nối với động từ. Trường hợp muốn sử dụng với tính từ い thì hãy chuyển đổi 「い」thành 「あるべきだ」。

人生は楽しい。 Cuộc sống thì vui vẽ. Life is fun.

人生は楽しくあるべきだ。 Cuộc sống thì nên vui vẽ. Life should be fun.

楽しくある có cùng ý nghĩa với 楽しい. Và vì nó là một hình thức động từ nên có thể gắn với べきだ .

Bạn hãy thử luyện tập với ví dụ sau:

中学校の先生は厳しい。 Giáo viên trung học thì khét khe. High school teachers are strict.

中学校の先生は______。 Giáo viên trung học thì nên khét khe. High school teachers should be strict.

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa ように và ために Cả ように và ために đều được sử dụng để nhấn mạnh 1 mục tiêu với nghĩa là "để mà". Khi bạn sử dụng chúng với ý nghĩa như vậy, thì よう...
Sử dụng ても với các từ nghi vấn ても(でも)có thể sử dụng với các từ nghi vấn như là いつ、どこ、何、どんな、誰と。。。 Nghĩa của nó sẽ trở thành: bất cứ khi nào, dù ở đâu, dù là gì, dù như thế nào, dù...
Người Nhật hay nói có chữ さ ở cuối câu có nghĩa gì ? Chữ さ ở cuối câu mang ẩn ý là "Cho dù có gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm". Và tùy ngữ cảnh mà nó mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. ① Tích cực...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.