Sự khác nhau giữa たら và と

By | 10/07/2016

Xem 2 ví dụ sau:
このボタンを押したら水が出ます。
このボタンを押すと水が出ます。
Cả 2 câu trên đều có nghĩa là:
Nếu bạn nhấn cái nút này, nước sẽ chảy ra.
If you press this button, water will come out.

Cả 2 câu đều có ý nghĩa rất giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở mặc ngữ pháp, đó là thì của động từ: trong khi câu trước sử dụng thì quá khứ, thì ở câu sau sử dụng thì hiện tại.

Thực tế, câu sử dụng ”たら” là một câu “điều kiện” giống như If trong tiếng Anh. Bạn sẽ thấy sự khác biệt khi bạn sử dụng để thể hiện ý chí hoặc mong muốn. Ví dụ, bạn không thể sử dụng “と” thay thế cho “たら” trong câu mà động từ chính là “Vしよう” hoặc “Vしたい”, bởi vì những động từ này thể hiện mong muốn và ý chí của người nói –  yêu cầu một mệnh đề điều kiện.

大人になったら結婚しよう。(Đúng) Hãy kết hôn khi chúng ta đã trưởng thành. (Correct) Let’s get married when we grow up.
大人になると結婚しよう。 (Sai)

大人になったらさっちゃんと結婚したい。(Đúng) Tôi muốn kết hôn với Satchan khi tôi trưởng thành. (Correct) I want to marry Satchan when I grow up.
大人になるとさっちゃんと結婚したい。(Sai)

“と” được sử dụng với ý nghĩa là “hể mà”, thường sử dụng trong câu khi muốn nói một chuyện gì đó là đương nhiên. Ví dụ như ở ví dụ “このボタンを押すと水が出ます。”, chúng ta sẽ dịch sát nghĩa là “Hể mà nhấn cái nút này, nước sẽ chảy ra”. Ngoài ra, “と” còn sử dụng trong câu với ý nghĩa mang ý tiêu cực. Ví dụ:
すしを食べるとおなかがこわれる。Cứ ăn sushi là tôi bị đau bụng.

Đọc thêm  なんで và どうして có khác nhau ?

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách giới thiệu trong tiếng Nhật – 1 Bài này mình sẽ nói về cách dùng từ nhân xưng khi giới thiệu trong tiếng Nhật: 人(ひと), 者(もの) và 方(かた). Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng 人(ひと) để c...
Những kiểu sử dụng thú vị của 屋 屋: や (Ốc) là chữ Hán tự có nghĩa là "nhà". Trong tiếng Nhật, 屋 đã được sử dụng với ý nghĩa 「お店」(おみせ: cửa hàng). Bài này chúng t...
Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと (1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you. (2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。H...
Tính từ và mối quan hệ của nó với cảm tính この犬は大きい。Con chó này to. This dog is big. この本はおもしろい。 Quyển sách này hay. This book is interesting. この映画はこわい。 Bộ phim này đáng sợ. This movie is scary...

Leave a Reply

Your email address will not be published.