Sự khác nhau giữa 大きい và 大きな

By | 03/04/2016

大きい là một tính từ, có chức năng vừa là vị ngữ vừa là từ bổ nghĩa. Mặc khác, 大きな chỉ có chức năng là từ bổ nghĩa. Vậy nên cả 大きい và 大きな có ý nghĩa rất giống nhau khi được sử dụng với chức năng là từ bổ nghĩa. Tuy nhiên, có một số cụm từ mà bạn phải dụng 大きな. Ví dụ như sau:

大きなお世話だ。 (Dùng trong văn chương) Đó là một sự quan tâm chăm sóc lớn lao. (Literally) It is a big care.
大きいお世話だ。 (Sai) (Incorrect)

Chúng ta thường sử dụng 大きな+N thay cho 大きい+N khi muốn nói nhấn mạnh điều gì đó.

Cách diễn đạt chỉ được sử dụng với 小さな.

小さな親切。Một sự tự tế bé nhỏ. A small kindness
小さい親切。 (Sai) (Incorrect)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Câu kết thúc với ちゃいけない – 1 Cụm từ kết thúc ちゃいけない là hình thức biến âm của てはいけない. Bạn sử dụng nó khi muốn nói ai đó không nên làm gì điều gì đó. ばかなことを聞いちゃいけない。Bạn không nên...
Less than Nothing – Chẳng có chút gì … 3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit h...
Sự khác nhau giữa よてい và つもり Xem 2 ví dụ sau để thấy được sự khác nhau giữa よてい và つもり. (A)   明日は出張するよていだ。Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai. I am going on a business trip tomorro...
Hai cách để nói “Không quan tâm dù có điều gì xảy ra hay không” Xem xét 2 ví dụ là 2 cách nói sau: 彼が来ても来なくても、キムラの誕生日パーティーは開催されます。Chúng ta vẫn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Kimura dù cậu ấy có đến hay không. We ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.