Sự khác nhau giữa 大きい và 大きな

By | 03/04/2016

大きい là một tính từ, có chức năng vừa là vị ngữ vừa là từ bổ nghĩa. Mặc khác, 大きな chỉ có chức năng là từ bổ nghĩa. Vậy nên cả 大きい và 大きな có ý nghĩa rất giống nhau khi được sử dụng với chức năng là từ bổ nghĩa. Tuy nhiên, có một số cụm từ mà bạn phải dụng 大きな. Ví dụ như sau:

大きなお世話だ。 (Dùng trong văn chương) Đó là một sự quan tâm chăm sóc lớn lao. (Literally) It is a big care.
大きいお世話だ。 (Sai) (Incorrect)

Chúng ta thường sử dụng 大きな+N thay cho 大きい+N khi muốn nói nhấn mạnh điều gì đó.

Cách diễn đạt chỉ được sử dụng với 小さな.

小さな親切。Một sự tự tế bé nhỏ. A small kindness
小さい親切。 (Sai) (Incorrect)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa から và だから (A) 「犬は動物だ。だから、いつかは死ぬ。」“Inu wa doubutsu da. Dakara, itsuka wa shinu.” Chó cũng chỉ là động vật. Nên nó rồi sẽ chết. Dogs are animals. So the...
Sự khác nhau giữa たら và と Xem 2 ví dụ sau: このボタンを押したら水が出ます。 このボタンを押すと水が出ます。 Cả 2 câu trên đều có nghĩa là: Nếu bạn nhấn cái nút này, nước sẽ chảy ra. If you press this but...
Cách sử dụng tính từ như từ chỉ cảm thán Cách sử dụng tính từ như một thán từ rất hay gặp trong manga của Nhật Bản. Ví dụ: あははは、面白い。 Haha, thật là thú vị. Haha, interesting! まあ、すてき。 ...
Sự khác nhau giữa うちに và あいだに Xem xét 2 ví dụ sau để tìm hiểu về sự khác nhau giữa うちに và あいだに. (A) 外が明るいうちに畑仕事をしておこう。 (B) 外が明るいあいだに畑仕事をしておこう。 Cả 2 câu trên đều có nghĩa chung...

Leave a Reply

Your email address will not be published.