Sự khác nhau giữa 大きい và 大きな

By | 03/04/2016

大きい là một tính từ, có chức năng vừa là vị ngữ vừa là từ bổ nghĩa. Mặc khác, 大きな chỉ có chức năng là từ bổ nghĩa. Vậy nên cả 大きい và 大きな có ý nghĩa rất giống nhau khi được sử dụng với chức năng là từ bổ nghĩa. Tuy nhiên, có một số cụm từ mà bạn phải dụng 大きな. Ví dụ như sau:

大きなお世話だ。 (Dùng trong văn chương) Đó là một sự quan tâm chăm sóc lớn lao. (Literally) It is a big care.
大きいお世話だ。 (Sai) (Incorrect)

Chúng ta thường sử dụng 大きな+N thay cho 大きい+N khi muốn nói nhấn mạnh điều gì đó.

Cách diễn đạt chỉ được sử dụng với 小さな.

小さな親切。Một sự tự tế bé nhỏ. A small kindness
小さい親切。 (Sai) (Incorrect)

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 2 Sayaka: 遅いじゃない。15分も遅刻よ! Chẳng phải trễ lắm rồi sao. Em đã đợi anh 15p rồi đó. You are so late! I’ve been waiting for fifteen minutes. Hiroshi: ごめんごめん...
Danh từ hình thức và liên kết từ の Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng ...
Sự khác nhau giữa たら và なら たら và なら là 2 từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Nhật để nói "nếu", tuy nhiên có rất nhiều bạn lầm lẫn giữa 2 từ này. Sự khác nhau giữa たら và なら...
How to use それでは (Soredeha) それでは (soredewa) và cách sử dụng ! それでは (soredewa) là 1 liên từ và các sử dụng của nó sẽ như sau. Ý nghĩa: 1. Mang tính chất suy luận: thế thì ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.