Tag Archives: あいだに

Sự khác nhau giữa うちに và あいだに

Xem xét 2 ví dụ sau để tìm hiểu về sự khác nhau giữa うちに và あいだに. (A) 外が明るいうちに畑仕事をしておこう。 (B) 外が明るいあいだに畑仕事をしておこう。 Cả 2 câu trên đều có nghĩa chung là: Tôi sẽ làm vườn trong khi trời còn sáng. Tuy nhiên hàm ý của chúng là khác nhau. Câu (A), うちに mang hàm ý rằng “Trời không sáng… Read More »