Tag Archives: いい

Sự khác nhau giữa いい và 良い (đọc là よい)

「いい」 và 「良い」 đều có nghĩa giống nhau là tốt (good). Tuy nhiên vẫn có những trường hợp sử dụng khác nhau. 1. 「良い」thì có thể có từ phát sinh như 「良く」hoặc 「良さ」, nhưng mà 「いい」thì không có những từ phát sinh như vậy. Không có 「いく」、「いさ」. Ví dụ: このパソコンは良い。Cái máy tính này thì tốt. このパソコンはいい。Cái máy… Read More »