Tag Archives: うれしい

こわい không phân biệt giữa “đáng sợ” (scary) và “bị hoảng sợ” (scared)

Nếu ai đó nói với bạn : こわかった sau khi xem một bộ phim kinh dị. Điều đó có nghĩa là bộ phim thật đáng sợ, còn người nói thì bị hoảng sợ. Câu hoàn chỉnh với chủ ngữ như sau: この映画はこわかった。Bộ phim này thật đáng sợ. This movie was scary. 私はこわかった。Tôi bị hoảng sợ.… Read More »