Tag Archives: お願い

Có nên dùng thể ý chí khi nhờ vả ai đó ?

—Sato: 宿題、手伝ってくれない。実はベトナム語が下手なんだ。Bạn có thể giúp tôi về bài tập về nhà được không? Thật sự là tôi không giỏi Tiếng Việt lắm. —Hùng: いいわよ。いつ教えてほしい。Được thôi, bạn muốn tôi chỉ khi nào ? —Sato: 今すぐやろう。(Sai) Chúng ta hãy làm bây giờ. —Khi nhờ vả ai đó, không được dùng thể ý chí (意向形)Dù là bạn bè… Read More »