Tag Archives: くあるべきだ

Sử dụng べきだ sau tính từ い như thế nào

Khi muốn nói “nên làm gì đó” (should) , chỉ cần gắn thêm べきだ vào cuối câu sau động từ. Vậy với tính từ い thì sao ? Ví dụ: 健康のために野菜を食べるべきだ。 Bạn nên ăn rau để tốt cho sức khỏe. You should eat vegetables for your health. 女性には優しく接するべきだ。Bạn nên giao tiếp với phụ nữ một… Read More »