Tag Archives: こわい

Tính từ và mối quan hệ của nó với cảm tính

この犬は大きい。Con chó này to. This dog is big. この本はおもしろい。 Quyển sách này hay. This book is interesting. この映画はこわい。 Bộ phim này đáng sợ. This movie is scary. Xem xét 3 ví dụ trên, 「大きい」là thể hiện tính chất của「犬」, 「おもしろい」là thể hiện tính chất của「本」, 「こわい」là thể hiện tính chất của「映画」. Tức là tính từ… Read More »

こわい không phân biệt giữa “đáng sợ” (scary) và “bị hoảng sợ” (scared)

Nếu ai đó nói với bạn : こわかった sau khi xem một bộ phim kinh dị. Điều đó có nghĩa là bộ phim thật đáng sợ, còn người nói thì bị hoảng sợ. Câu hoàn chỉnh với chủ ngữ như sau: この映画はこわかった。Bộ phim này thật đáng sợ. This movie was scary. 私はこわかった。Tôi bị hoảng sợ.… Read More »

おもしろい không phải là một tính từ mô tả cảm xúc

Nếu ai đó nói おもしろかった sau khi xem xong một bộ phim, điều đó có nghĩa là bộ phim đó rất thú vị. Câu đầy đủ với chủ ngữ như sau: この映画はおもしろかった。 Bộ phim này thật thú vị. This movie was interesting. おもしろい(面白い)chỉ được sử dụng để mô tả một đặc điểm của một điều… Read More »