Tag Archives: つもり

Nói về sự kiện tương lai như thế nào – 2

(A) 私は明日、学校に行きます。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikimasu). Tôi sẽ đi học vào ngày mai.  I will go to school tomorrow. (B) 私は明日、学校に行くでしょう。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikkudesyou). Có lẽ mai tôi sẽ đi học. I will probably go to school tomorrow. (C) 私は明日、学校に行くつもりです。(Watashi ha ashita, gakkou ni ikutumoridesu). Ngày mai tôi dự định đi học.… Read More »

Sự khác nhau giữa よてい và つもり

Xem 2 ví dụ sau để thấy được sự khác nhau giữa よてい và つもり. (A)   明日は出張するよていだ。Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai. I am going on a business trip tomorrow. (B)   明日は出張するつもりだ。Tôi dự định sẽ đi công tác vào ngày mai. I will go on a business trip tomorrow. Hai câu trên có ý nghĩa gần giống… Read More »