Tag Archives: ても

Sử dụng ても với các từ nghi vấn

ても(でも)có thể sử dụng với các từ nghi vấn như là いつ、どこ、何、どんな、誰と。。。 Nghĩa của nó sẽ trở thành: bất cứ khi nào, dù ở đâu, dù là gì, dù như thế nào, dù là ai… Xem một số ví dụ như sau về cách sử dụng ても với các từ nghi vấn: 今日はついている。何をやってもうまく行く。 Hôm nay… Read More »