Tag Archives: なくちゃだめ

Câu kết thúc với ちゃいけない – 2

Tiếp theo bài viết Câu kết thúc với ちゃいけない – 1, bài này mình sẽ bói về những cách sử dụng tương tự với ちゃいけない trong tiếng Nhật. 見ちゃだめ。Không được nhìn. Don’t look. Cụm từ ちゃだめ được sử dụng rộng rãi hơn ちゃいけない. バスの走行中は、運転手に話しかけてはならない。Không được nói chuyện với tài xế trong khi xe đang chạy. Cụm từ てはならない dùng lịch… Read More »