Tag Archives: なさすぎる

Less than Nothing – Chẳng có chút gì …

3日で会社をやめるなんて、たけしは忍耐力がなさすぎる。 Takeshi chẳng có chút kiên nhẫn gì khi mà đã bỏ việc khi mới đi làm có 3 ngày. Takeshi lacks perseverance to have quit his company in three days. なさすぎる có nghĩa đen là “ít hơn không gì cả – less than nothing”. Nghe có vẽ vô lý, nhưng nó là một dạng thành… Read More »