Tag Archives: よてい

Sự khác nhau giữa よてい và つもり

Xem 2 ví dụ sau để thấy được sự khác nhau giữa よてい và つもり. (A)   明日は出張するよていだ。Tôi sẽ đi công tác vào ngày mai. I am going on a business trip tomorrow. (B)   明日は出張するつもりだ。Tôi dự định sẽ đi công tác vào ngày mai. I will go on a business trip tomorrow. Hai câu trên có ý nghĩa gần giống… Read More »