Tag Archives: 多い

Một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ

Mặc dù hầu hết các tính từ có thể đóng vai trò vừa là vị ngữ, vừa là từ bổ nghĩa trong câu, tuy nhiên một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ. 「おおい」(多い)là một trong số tính từ đó. Ví dụ: その事故でけがをした人は多い。 (Đúng) Số người bị thương trong tai nạn đó… Read More »