Một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ

By | 23/12/2015

Mặc dù hầu hết các tính từ có thể đóng vai trò vừa là vị ngữ, vừa là từ bổ nghĩa trong câu, tuy nhiên một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ. 「おおい」(多い)là một trong số tính từ đó.
Ví dụ:

その事故でけがをした人は多い。 (Đúng) Số người bị thương trong tai nạn đó thì nhiều. The number of people who were injured in the accident is large.
その事故で多い人がけがをした。 (Sai) Nhiều người bị thương trong tai nạn đó. Many people were injured in the accident.

Ví dụ trên cho thấy 「多い」có thể đóng vai trò là vị ngữ trong câu, nhưng không thể làm bổ ngữ để bổ nghĩa cho danh từ như 「人」. Bạn phải thay bằng 「多くの」để có thể sử dụng được với cấu trúc câu thứ 2.

Xem một số ví dụ khác:
その事故で多くの人がけがをした。 (Đúng) Rất nhiều người bị thương trong tai nạn đó. Many people were injured in the accident.
私は多いお金を持っている。 (Sai) Tôi có nhiều tiền. I have a lot of money.
私は多くのお金を持っている。 (Đúng) Tôi có nhiều tiền. I have a lot of money.
私はお金をたくさん持っている。 (Đúng và tự nhiên hơn) Tôi có nhiều tiền. I have a lot of money.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Cách dùng từ てっきり てっきり được sử dụng khi người nói nhận ra rằng họ đã hiểu lầm về một chuyện gì đó. Cùng xem ví dụ sau: 山田さんは化学のことなら何でも知っているから、てっきり大学の先生だと思っていました。(...
Sự khác nhau giữa たいと思っている và たがっている Thông thường, chúng ta dùng たい để thể nói "muốn" hay "khao khát" của cá nhân người nói (ngôi thứ nhất). Khi nhấn mạnh "muốn" của người khác (ngôi thứ ...
Những kiểu sử dụng thú vị của 屋 屋: や (Ốc) là chữ Hán tự có nghĩa là "nhà". Trong tiếng Nhật, 屋 đã được sử dụng với ý nghĩa 「お店」(おみせ: cửa hàng). Bài này chúng t...
Cách sử dụng tính từ như từ chỉ cảm thán Cách sử dụng tính từ như một thán từ rất hay gặp trong manga của Nhật Bản. Ví dụ: あははは、面白い。 Haha, thật là thú vị. Haha, interesting! まあ、すてき。 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.