Một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ

By | 23/12/2015

Mặc dù hầu hết các tính từ có thể đóng vai trò vừa là vị ngữ, vừa là từ bổ nghĩa trong câu, tuy nhiên một số tính từ chỉ có vai trò làm vị ngữ. 「おおい」(多い)là một trong số tính từ đó.
Ví dụ:

その事故でけがをした人は多い。 (Đúng) Số người bị thương trong tai nạn đó thì nhiều. The number of people who were injured in the accident is large.
その事故で多い人がけがをした。 (Sai) Nhiều người bị thương trong tai nạn đó. Many people were injured in the accident.

Ví dụ trên cho thấy 「多い」có thể đóng vai trò là vị ngữ trong câu, nhưng không thể làm bổ ngữ để bổ nghĩa cho danh từ như 「人」. Bạn phải thay bằng 「多くの」để có thể sử dụng được với cấu trúc câu thứ 2.

Xem một số ví dụ khác:
その事故で多くの人がけがをした。 (Đúng) Rất nhiều người bị thương trong tai nạn đó. Many people were injured in the accident.
私は多いお金を持っている。 (Sai) Tôi có nhiều tiền. I have a lot of money.
私は多くのお金を持っている。 (Đúng) Tôi có nhiều tiền. I have a lot of money.
私はお金をたくさん持っている。 (Đúng và tự nhiên hơn) Tôi có nhiều tiền. I have a lot of money.

以上。

Vẫn còn nhiều bài hay!

Phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで せいで và おかげで là hai từ chỉ nguyên nhân vì cái gì đó, tuy nhiên 2 từ này mang hàm ý hoàn toàn ngược nhau. Cùng phân biệt cách sử dụng của せいで và おかげで nà...
Cách dùng từ すっかり すっかり được sử dụng để nói về một trạng thái mà nó đã thay đổi hoàn toàn. Xem 2 ví dụ sau: もみじの葉っぱもすっかり赤くなり、外は美しい秋の景色だ。Lá của cây thông đã hoàn to...
Luyện Nghe N4
Tính từ và mối quan hệ của nó với cảm tính この犬は大きい。Con chó này to. This dog is big. この本はおもしろい。 Quyển sách này hay. This book is interesting. この映画はこわい。 Bộ phim này đáng sợ. This movie is scary...

Leave a Reply

Your email address will not be published.